POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. INFORMACIÓ A L’USUARI

CONFEDERACIÓ NACIONAL D’AA.AA. DE BOSC, d’ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament : mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb què aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició.
 • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades : es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les dades mateixos.

Comunicació de les dades : No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari :

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades ia la limitació o oposició al tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets :

Adreça postal: C/ Alcalá, 211, sota 11. 28028 Madrid.

Adreça electrònica: info@confedebosco.es

 1. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 1. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR i en l’article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a allò necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPD per tal de protegir els drets i les llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

La nostra Política de Privadesa s’ha dissenyat d’acord amb Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

En facilitar-nos les seves dades, declara haver llegit i conèixer la present Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats.

L’Empresa podrà modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privadesa poden ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable

Les dades personals que ens proporciona són incorporades a un tractament de dades personals el responsable de les quals és:

Denominació social: Confederació Nacional d’Antics Alumnes i Antigues Alumnes de Don Bosco.

CIF: G82033069

Domicili social: C/ Alcalá, 211, sota 11. 28028 Madrid

Telèfon : 917 26 36 73
e-mail: info@confedebosco.ces

Inscrita al Registre (Mercantil / Públic): Inscrita al Registre Mercantil de Guadalajara, tom 533, llibre, 0, foli 20, full GU-7535, inscripció 1a

Finalitat i ús de les dades

La recollida i tractament de les vostres dades personals es produeix amb les finalitats següents:

CLIENTS POTENCIALS

Proporcionar informació sol·licitada per l’interessat a través de qualsevol mitjà inclosos mitjans electrònics (correu electrònic, pàgina web, etc)

Realitzar pressupost dels productes i serveis oferts pel responsable i el seu posterior seguiment comercial

Les dades tractades seran:

 • Dades d’identificació (adreça, Nif o Dni, Nom i Cognoms, Telèfon, signatura),
 • Dades professionals: lloc de treball.

CLIENTS

Prestació dels serveis sol·licitats.

Facturació dels serveis i productes oferts.

Gestió administrativa i comercial de lempresa.

Compliment de les obligacions legals derivades de la prestació dels serveis esmentats.

Realitzar enquestes de satisfacció per millorar la qualitat dels nostres productes i serveis.

Les dades tractades seran:

 • Dades d’identificació (adreça, Nif o Dni, Nom i Cognoms, Telèfon, signatura),
 • Dades professionals: lloc de treball.
 • Dades econòmiques: Dades bancàries, Dades de deduccions impositives, Béns i serveis subministrats.
 • Qüestionari de qualitat.

MÀRQUETING

Gestió de les dades de les persones que amb la finalitat d’enviar a través de mitjans electrònics descomptes i promocions dels productes i serveis oferts per l’empresa així com informació i notícies que puguin ser interessants.

Les dades tractades seran:

 • Dades d’identificació (nom, cognoms, correu electrònic, mòbil)

PROVEÏDORS

Gestió de la relació contractual de prestació de serveis amb els proveïdors del responsable.

Compliment de les obligacions legals derivades de la prestació dels serveis esmentats.

Les dades tractades seran:

 • Dades d’identificació: Correu electrònic, Adreça, Signatura manual, Mòbil, Nif o Dni, Nom i Cognoms, Telèfon,
 • Dades Acadèmiques: Formació, Titulacions,
 • Dades Professionals: Experiència professional, Professió, Llocs de treball,
 • Dades econòmiques: Dades bancàries, Dades de deduccions impositives, Béns i serveis rebuts, Transaccions financeres.

FORMACIÓ

Execució de les accions formatives sol·licitades pel client i/o els seus treballadors.

Gestió de les comunicacions amb les administracions públiques (Fundació Estatal) per poder aplicar subvencions i bonificacions.

Realitzar qüestionaris de satisfacció per millorar la qualitat del servei ofert.

Les dades tractades seran:

Pel que fa a les dades dels alumnes:

 • Dades didentificació: nom, cognoms, document didentitat, núm. de la seguretat social, email, telèfon
 • Dades de característiques personals: Data de naixement, Sexe,
 • Dades professionals: entitat en què treballa, horari, cost/hora, ja que exerceix
 • Dades acadèmiques: nivell destudis, formació realitzada, titulació
 • Dades no econòmiques de la nòmina: Grup de cotització, categoria professional
 • Categories especials de dades: dades de salut (discapacitat, sense inclusió de diagnòstics), si és afectat o víctima de violència de gènere, si és afectat o víctima de terrorisme. Aquestes dades només es recolliran per comunicar-se a la Fundació Estatal per a la Formació a l’Ocupació per a la gestió de subvencions i bonificacions.
 • Qüestionari de qualitat

Pel que fa a les dades dels tutors/docents:

 • Dades didentificació: nom, cognoms, document didentitat, adreça, email, telèfon
 • Dades acadèmiques i professionals: nivell destudis, formació realitzada, titulació, experiència professional, currículum
 • Dades econòmiques: Dades bancàries

ATENCiÓ ALS DRETS DE LES PERSONES

Facilitar l’exercici dels drets de les persones recollits al Capítol III del RGPD, d’acord amb els principis expressats a l’article 5 del mateix Reglament.

Les dades tractades seran:

 • Dades didentificació: Correu electrònic, Adreça, Mòbil, Nif o Dni, Nom i Cognoms, Telèfon.
 • Altres: Dades associades a la sol·licitud dels drets

A Comygrap Distribucions i equipaments, sl tractem les seves dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes dades se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Base Jurídica del Tractament i Termini de conservació

La base legal per al tractament de les vostres dades és:

CONSENTIMENT

RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics

Serà necessari recollir el seu consentiment per als tractaments següents:

 • Enviament de comunicacions comercials, sempre que no sigui un dels nostres clients.

Us informem que teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Termini de conservació.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·licite la supressió de les mateixes per part de l’interessat.

EXECUCIÓ D’UN CONTRACTE

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte on l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Les vostres dades seran necessàries per al manteniment de la relació contractual, per exemple; quan atenem les vostres sol·licituds d’informació, en prestar el servei sol·licitat, si participa en alguna de les accions formatives organitzades o impartides, etc.

Termini de conservació.

Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades.

Serà aplicable el que disposa la normativa darxius i documentació.

COMPLIMENT D’OBLIGACIONS LEGALS

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Els tractaments realitzats per complir obligacions legals són:

 • L‟emissió de factures de venda derivada de la prestació de serveis als clients es basa en una obligació legal.
 • Presentació d´impostos al´Agència Tributària. Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Resposta a les sol·licituds d’exercici de drets establerts al RGPD. Reglament general de protecció de dades.
 • La formació programada per les empreses està regulada per la Llei 30/2015, del 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Termini de conservació.

Les dades es conservaran durant els terminis previstos per la legislació aplicable i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

INTERÈS LEGÍTIM

RGPD: 6.1.f) El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer.

Ens assisteix un interès legítim per a:

 • El tractament de les dades de contacte i, si escau, les relatives a la funció o lloc exercit, de les persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica, quan el tractament es refereixi únicament a les dades necessàries per a la seva localització professional i que la finalitat del tractament sigui únicament mantenir relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica on l’afectat presti els seus serveis.
 • Garantir la seva seguretat, la de les persones que accedeixen i/o treballen a Comygrap Distribucions i Equipaments, sl i la de les nostres instal·lacions. Per tant, podem recollir la seva imatge a través de càmeres de vídeo vigilància i realitzar un control d’accés a les nostres instal·lacions.
 • L’enviament de comunicacions comercials als nostres clients per oferir productes i serveis similars als que hagi adquirit o contractat.

Termini de conservació.

Les dades seran conservades mentre l’interessat exerceixi el dret d’oposició, llevat que el responsable acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa d’oposició reclamacions.

Quan l’interessat s’oposi al tractament amb fins de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractades per a aquests fins.

En el cas de les imatges recollides per les càmeres de vídeo vigilància, les dades es conservaran durant un termini màxim d’1 mes, tret de comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, o/i Jutjats i Tribunals.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils

No es prendran decisions automatitzades, incloent-hi l’elaboració de perfils.

Comunicació de les vostres dades

Comygrap Distribucions i equipaments, sl podrà facilitar les seves dades a:

 • Entitats relacionades amb el responsable del tractament denominades Encarregats del Tractament, com:
  • Assessoria comptable i fiscal
  • Empresa a què s’encomane la seguretat de les nostres instal·lacions
  • Delegat de protecció de dades
  • Proveïdors de serveis, etc.
 • Administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions legals, com ara:
  • Agència Estatal d’Administració Tributària, en virtut de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques així com al Reglament que la desenvolupa.
  • Entitats bancàries per a la gestió de cobrament i pagament.
  • Forces i cossos de seguretat de l’Estat
  • Jutjats i tribunals
  • Agència Espanyola de Protecció de dades
  • Fundació Estatal per a la Formació a l’Ocupació (FUNDAE)

Transferències Internacionals de dades

Google Ireland, LTD. – prestador de servei d’emmagatzematge i processament de dades al núvol – acollit al Privacy Shield o mitjançant aplicació de clàusules contractuals tipus.

Més informació: https://policies.google.com/privacy?hl=ca

THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC D/B/A MAILCHIMP: prestador de servei de lloguer plataforma email.-marketing, emparat a l’acord EU-US Privacy Shield (acord anomenat “escut protector de privadesa” al que se subscriuen empreses dels EUA) .

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Drets

D’acord amb la legislació vigent té els drets següents:

 

 1. Dret d’accés a les dades personals de l’interessat: l’interessat pot obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que us concerneixen.
 2. Dret de rectificació: l’interessat té dret a sol·licitar una rectificació de les dades inexactes incompletes.
 • Dret de supressió: l’interessat pot sol·licitar que es deixin de tractar les dades sense dilació indeguda, entre d’altres, perquè aquestes han deixat de ser necessàries, el consentiment ha estat retirat etc.
 1. Dret a limitar el tractament de les dades: l’interessat podrà demanar que no s’apliquin les dades personals a les operacions de tractament que en cada cas correspondrien, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 2. Dret a la portabilitat de les dades. Linteressat podrà rebre les seves dades en un format estructurat, dús comú i lectura mecànica; així mateix, linteressat podrà sol·licitar que les seves dades siguin transmeses a un altre Responsable del tractament, sempre que això sigui tècnicament possible.
 3. Dret d’oposició, l’interessat s’oposa al tractament i el Promotor deixarà de tractar-ne les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Us recordem que tindreu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per exercir els vostres drets podreu adreçar la vostra sol·licitud, adjuntant còpia del vostre DNI, a:

Nom comercial: Confederació Nacional d’Antics Alumnes i Antigues Alumnes de Don Bosco.

Denominació social: Confederació Nacional d’Antics Alumnes i Antigues Alumnes de Don Bosco.

CIF: G82033069

Domicili social: C/ Alcalá, 211, sota 11. 28028 Madrid

Telèfon : 917 26 36 73
e-mail: info@confedebosco.ces

 

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.agpd.es .

 

Modificacions a la Política de Privadesa

Comygrap Distribucions i Equipaments es reserva el dret a modificar aquesta política de privadesa, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient amb la publicació en aquest lloc web.

Darrera actualització: 24 de març de 2023