POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 1. INFORMACIÓN DO USUARIO

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE AA.AA. POR DON BOSCO, en diante RESPONSABLE, é o responsable do tratamento dos datos persoais do Usuario e infórmalle de que estes datos serán tratados conforme ao disposto na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril. 2016 (GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de datos de carácter persoal e á libre circulación destes datos e á Lei orgánica (ES) 15/1999, do 13 de decembro (LOPD), relativa á protección de datos de carácter persoal, polo que se lle proporciona a seguinte información de procesamento:

Fin do tratamento : manter unha relación comercial co Usuario. As operacións previstas para realizar o tratamento son:

 • Envío de comunicacións publicitarias comerciais por correo electrónico, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite a realización de comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e relacionadas cos seus produtos e servizos, ou cos seus colaboradores ou provedores cos que chegaron a un acordo promocional. Neste caso, terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
 • Realizar estudos estatísticos.
 • Tramitar pedidos, solicitudes ou calquera tipo de solicitude realizada polo usuario a través de calquera dos formularios de contacto postos a disposición.
 • Reenviar o boletín na páxina web.

Criterios de conservación de datos : conservaranse mentres exista un interese mutuo para manter a finalidade do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas para garantir a pseudónimo dos datos ou a destrución total dos datos.propias.

Comunicación de datos : Os datos non serán comunicados a terceiros, salvo obriga legal.

Dereitos que asisten ao Usuario :

 • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
 • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e a limitación ou oposición ao seu tratamento.
 • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos :

Enderezo postal: C/ Alcalá, 211, baixo 11. 28028 Madrid.

Correo electrónico: info@confedebosco.es

 1. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os usuarios, marcando as casillas correspondentes e introducindo datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresa, libre e inequívocamente que os seus datos son necesarios para dar resposta á súa solicitude, polo provedor, sendo voluntaria a inclusión de datos nos restantes campos. O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son certos e é responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O RESPONSABLE informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que se realice calquera tipo de cesión de datos persoais solicitarase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco dos Usuarios. Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para prestar un servizo óptimo ao Usuario. Se non se facilitan todos os datos, non se garante que a información e os servizos prestados estean totalmente adaptados ás súas necesidades.

 1. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, o RESPONSABLE está cumprindo todo o disposto na normativa GDPR e LOPD para o tratamento de datos de carácter persoal baixo a súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo. 5 do GDPR e no artigo 4 da LOPD, polo que se lles trata de forma lícita, xusta e transparente en relación co interesado e adecuada, pertinente e limitada ao necesario en relación aos fins para os que son. procesado.

O RESPONSABLE garante que implantou políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as medidas de seguridade establecidas polo GDPR e a LOPD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e comunicoulles a información oportuna para que poidan exercelas.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

A nosa política de privacidade foi deseñada de acordo coa Lei Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais e o Regulamento xeral de protección de datos da UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello., do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

Ao facilitarnos os seus datos, declara que leu e coñece esta Política de Privacidade, dando o seu consentimento inequívoco e expreso para o tratamento dos seus datos persoais de acordo coas finalidades e termos aquí expresados.

A Empresa poderá modificar esta Política de Privacidade para adaptala á nova lexislación, xurisprudencia ou interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Estas condicións de privacidade poderán complementarse co Aviso Legal, Política de Cookies e as Condicións Xerais que, no seu caso, se recollan para determinados produtos ou servizos, se o devandito acceso implica algunha especialidade en materia de protección de datos persoais.

Responsable

Os datos persoais que nos facilitas incorpóranse a un tratamento de datos persoais cuxo responsable é:

Denominación social: Confederación Nacional de Antigos Alumnos e Antigos Alumnos de Don Bosco.

CIF: G82033069

Domicilio social: C/ Alcalá, 211, sub 11. 28028 Madrid

Teléfono : 917 26 36 73
Correo electrónico: info@confedebosco.ces

Inscrita no Rexistro Mercantil/Público: Inscrita no Rexistro Mercantil de Guadalaxara, tomo 533, libro, 0, folio 20, folla GU-7535, inscrición 1.

Finalidade e uso dos datos

A recollida e tratamento dos seus datos persoais realízase para os seguintes fins:

CLIENTES POTENCIAIS

Facilitar a información solicitada polo interesado a través de calquera medio, incluídos os medios electrónicos (correo electrónico, páxina web, etc.)

Elaborar un orzamento dos produtos e servizos ofertados polo responsable e o seu posterior seguimento comercial

Os datos tratados serán:

 • Datos identificativos (enderezo, NIF ou DNI, Nome e Apelidos, Teléfono, sinatura),
 • Datos profesionais: posto de traballo.

CLIENTES

Prestación dos servizos solicitados.

Facturación dos servizos e produtos ofertados.

Xestión administrativa e comercial da empresa.

Cumprimento das obrigas legais derivadas da prestación dos ditos servizos.

Realizar enquisas de satisfacción para mellorar a calidade dos nosos produtos e servizos.

Os datos tratados serán:

 • Datos identificativos (enderezo, NIF ou DNI, Nome e Apelidos, Teléfono, sinatura),
 • Datos profesionais: posto de traballo.
 • Datos financeiros: Datos bancarios, Datos de dedución fiscal, Bens e servizos subministrados.
 • Cuestionario de calidade.

MÁRKETING

Xestión dos datos das persoas coa finalidade de enviar por medios electrónicos descontos e promocións dos produtos e servizos ofrecidos pola empresa así como información e novidades que poidan resultar de interese.

Os datos tratados serán:

 • Datos identificativos (nome, apelidos, correo electrónico, móbil)

PROVEEDORES

Xestión da relación contractual para a prestación de servizos cos provedores do controlador.

Cumprimento das obrigas legais derivadas da prestación dos ditos servizos.

Os datos tratados serán:

 • Datos identificativos: Correo electrónico, Enderezo, Sinatura manual, Móbil, NIF ou DNI, Nome e Apelidos, Teléfono,
 • Datos académicos: Formación, Cualificacións,
 • Datos profesionais: experiencia profesional, profesión, postos de traballo,
 • Datos económicos: Datos bancarios, Datos de dedución fiscal, Bens e servizos recibidos, Transaccións financeiras.

FORMACIÓN

Execución das accións formativas solicitadas polo cliente e/ou os seus traballadores.

Xestión das comunicacións coas administracións públicas (Fundación Estatal) para poder aplicar subvencións e bonificacións.

Realizar cuestionarios de satisfacción para mellorar a calidade do servizo ofrecido.

Os datos tratados serán:

Sobre os datos do alumnado:

 • Datos identificativos: nome, apelidos, documento identificativo, número de seguridade social, correo electrónico, teléfono
 • Datos de características persoais: data de nacemento, sexo,
 • Datos profesionais: entidade onde traballa, horario, custo/hora, posto que ocupa
 • Datos académicos: nivel de estudos, formación completada, titulacións
 • Datos de nóminas non económicas: Grupo de cotización, categoría profesional
 • Categorías especiais de datos: datos de saúde (discapacidade, sen incluír os diagnósticos), se estás afectado ou vítima de violencia de xénero, se estás afectado ou vítima do terrorismo. Estes datos só se recollerán para a súa comunicación á Fundación Estatal de Formación para o Emprego para a xestión de subvencións e bonificacións.
 • Cuestionario de calidade

Respecto dos datos dos titores/profesores:

 • Datos identificativos: nome, apelidos, documento de identidade, enderezo, correo electrónico, teléfono
 • Datos académicos e profesionais: nivel de estudos, formación cursada, titulacións, experiencia profesional, currículo
 • Datos financeiros: Datos bancarios

ATENCIÓN AOS DEREITOS DAS PERSOAS

Facilitar o exercicio dos dereitos das persoas recollidos no capítulo III do RGPD, de acordo cos principios expresados ​​no artigo 5 do mesmo Regulamento.

Os datos tratados serán:

 • Datos identificativos: Correo electrónico, Enderezo, Móbil, NIF ou DNI, Nome e Apelidos, Teléfono.
 • Outros: datos asociados á solicitude de dereitos

En Comygrap Distribuciones y equipamintos, sl tratamos os teus datos de forma lícita, leal, transparente, adecuada, relevante, limitada, exacta e actualizada. É por iso que nos comprometemos a tomar todas as medidas razoables para garantir que estes datos se eliminen ou rectifiquen sen demora cando sexan inexactos.

Base legal do tratamento e período de conservación

A base legal para o tratamento dos seus datos é:

CONSENTIMIENTO

RGPD: 6.1.a) O interesado prestou o seu consentimento ao tratamento dos seus datos persoais para unha ou varias finalidades concretas.

Será necesario recoller o seu consentimento para os seguintes tratamentos:

 • Envío de comunicacións comerciais, sempre que non sexa un dos nosos clientes.

Informámosche de que tes dereito a retirar o teu consentimento en calquera momento, sen que afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Período de conservación.

Os datos persoais facilitados conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión.

EXECUCIÓN DUN CONTRATO

RGPD: 6.1.b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no que o interesado sexa parte ou para a aplicación por instancia do interesado de medidas precontractuais.

Os teus datos serán necesarios para manter a relación contractual, por exemplo; cando atendemos ás súas solicitudes de información, á hora de prestar o servizo solicitado, se participa nalgunha das accións formativas organizadas ou impartidas, etc.

Período de conservación.

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que foron recollidos e para determinar as posibles responsabilidades que poidan derivarse da dita finalidade e do tratamento dos datos.

Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS LEGAIS

RGPD: 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento.

Os tratamentos realizados para cumprir coas obrigas legais son:

 • A emisión de facturas de vendas derivadas da prestación de servizos aos clientes baséase nunha obriga legal.
 • Presentación de impostos á Axencia Tributaria. Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
 • Resposta ás solicitudes de exercicio dos dereitos establecidos no RGPD. Regulamento Xeral de Protección de Datos.
 • A formación programada polas empresas está regulada pola Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de Formación Profesional para o emprego no ámbito laboral.

Período de conservación.

Os datos conservaranse durante os prazos previstos pola lexislación aplicable e durante o tempo necesario para facer fronte ás posibles responsabilidades derivadas do tratamento.

INTERESE LEGÍTIMO

GDPR: 6.1.f) O tratamento é necesario para a satisfacción dos intereses lexítimos perseguidos polo responsable do tratamento ou por un terceiro.

Temos un interese lexítimo en:

 • O tratamento dos datos de contacto e, se é o caso, os relacionados coa función ou cargo desempeñado, das persoas físicas que presten servizos nunha persoa xurídica, cando o tratamento se refira unicamente aos datos necesarios para a súa localización profesional e que A finalidade do tratamento é unicamente manter relacións de calquera tipo coa persoa xurídica na que o afectado preste os seus servizos.
 • Garante a súa seguridade, a das persoas que acceden e/ou traballan en Comygrap Distribuciones y Equipamientos, sl e a das nosas instalacións. Por iso podemos recoller a túa imaxe a través de cámaras de videovixilancia e realizar o control de acceso ás nosas instalacións.
 • Envío de comunicacións comerciais aos nosos clientes para ofrecer produtos e/ou servizos similares aos adquiridos ou contratados.

Período de conservación.

Os datos conservaranse mentres o interesado exerza o seu dereito de oposición, salvo que o responsable acredite motivos lexítimos imperiosos para o tratamento que prevalezan sobre os intereses, dereitos e liberdades do interesado, ou para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións xudiciais.reclamacións.

Cando o interesado se opoña ao tratamento con fins de mercadotecnia directa, os datos persoais deixarán de ser tratados para tales fins.

No caso de imaxes recollidas por cámaras de videovixilancia, os datos conservaranse durante un período máximo de 1 mes, salvo comunicación ás Forzas e Corpos de Seguridade, ou/e Xulgados e Tribunais.

Decisións e perfís automatizados

Non se tomarán decisións automatizadas, incluída a elaboración de perfiles.

Comunicación dos seus datos

Comygrap Distributions and equipment, sl pode facilitar os seus datos a:

 • Entidades relacionadas co responsable do tratamento denominadas Responsables do tratamento, tales como:
  • Asesoramento contable e fiscal
  • Empresa encargada da seguridade das nosas instalacións
  • Delegado de Protección de Datos
  • Provedores de servizos, etc.
 • Administracións e organismos públicos para o cumprimento das obrigas legais, tales como:
  • Axencia Estatal de Administración Tributaria, ao abeiro da Lei do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e do Regulamento que o desenvolve.
  • Entidades bancarias para a xestión de cobros e pagamentos.
  • Forzas e corpos de seguridade do Estado
  • Xulgados e tribunais
  • Axencia Española de Protección de Datos
  • Fundación Estatal para a Formación para o Emprego (FUNDAE)

Transferencias internacionais de datos

Google Ireland, LTD. – provedor de servizos de almacenamento e procesamento de datos na nube – cuberto polo Escudo de privacidade ou mediante a aplicación de cláusulas contractuais estándar.

Máis información: https://policies.google.com/privacy?hl=es

THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC D/B/A MAILCHIMP: provedor de servizos de aluguer de plataformas de mercadotecnia por correo electrónico, cuberto polo acordo EU-US Privacy Shield (acordo chamado “escudo de protección da privacidade” ao que se subscriben as empresas estadounidenses).

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Dereitos

De acordo coa lexislación vixente ten os seguintes dereitos:

 

 1. Dereito de acceso aos datos persoais do interesado: o interesado pode obter confirmación de se se están tratando datos persoais que o conciernen.
 2. Dereito de rectificación: o interesado ten dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou incompletos.
 • Dereito de supresión: o interesado poderá solicitar a cesación dos seus datos sen dilacións indebidas, entre outros, porque xa non sexan necesarios, retirase o consentimento, etc.
 1. Dereito á limitación do tratamento dos datos: o interesado poderá solicitar que os seus datos persoais non se apliquen ás operacións de tratamento que en cada caso corresponderían, caso en que só os conservaremos para o exercicio ou defensa de reclamacións.
 2. Dereito á portabilidade dos datos. O interesado poderá recibir os seus datos nun formato estruturado, de uso habitual e lexible por máquina; Así mesmo, o interesado poderá solicitar que os seus datos sexan transmitidos a outro responsable do tratamento, sempre que sexa tecnicamente posible.
 3. Dereito de oposición, o interesado oponse ao tratamento e o Promotor deixará de tratar os seus datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Lembrámosche que terás dereito a retirar o teu consentimento en calquera momento, sen que afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Para exercer os seus dereitos, pode dirixir a súa solicitude, achegando copia do seu DNI, a:

Denominación comercial: Confederación Nacional de Antigos Alumnos e Antigos Alumnos de Don Bosco.

Denominación social: Confederación Nacional de Antigos Alumnos e Antigos Alumnos de Don Bosco.

CIF: G82033069

Domicilio social: C/ Alcalá, 211, sub 11. 28028 Madrid

Teléfono : 917 26 36 73
Correo electrónico: info@confedebosco.ces

 

No caso de que considere vulnerados os seus dereitos en materia de protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control de Protección de Datos competente a través da súa páxina web: www.agpd.es.

 

Modificacións da Política de Privacidade

Comygrap Distribuciones y Equipamientos resérvase o dereito a modificar esta política de privacidade, sen que exista obriga de comunicar ou poñer en coñecemento dos usuarios as devanditas modificacións, entendéndose como suficiente a publicación neste sitio web.

Última actualización: 24 de marzo de 2023